Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    68.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    30.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 7.67409E7 61.776 % 17/04/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 3.2E7 25.76 % 17/04/2018
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 8960000.0 7.213 % 17/04/2018