Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    67.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 415170.0 32.259 % 31/03/2016
Nguyễn Thị Ánh Hồng 314900.0 24.468 % 29/12/2017
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bến Thành 300000.0 23.31 % 31/03/2016
Trần Nhân Tâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 62900.0 4.887 % 29/12/2017