Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh (SAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    67.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 415170.0 32.259 % 31/03/2016
Công ty TNHH Đầu tư Xuất Nhập khẩu Viễn Đông 314900.0 24.468 % 15/01/2018
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Bến Thành 300000.0 23.31 % 31/03/2016