Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.37 %
  • Khác
    97.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 1.154164E7 4.773 % 28/09/2017
Amersham Industries Ltd 1.1280672E7 4.666 % 28/09/2017
Wareham Group Limited 1.0768432E7 4.454 % 28/09/2017
VEIL HOLDINGS LTD 9021085.0 3.731 % 12/02/2018