Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.24 %
  • Khác
    87.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 3.0405281E7 16.87 % 25/01/2017
Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 1.1390145E7 6.32 % 02/03/2017
Amersham Industries Ltd 8408999.0 4.666 % 19/08/2015
Wareham Group Limited 8027158.0 4.454 % 19/08/2015
VEIL HOLDINGS LTD 7975936.0 4.425 % 13/07/2016