Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.07 %
  • Khác
    87.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 1.527988E7 6.32 % 28/09/2017
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 1.154164E7 4.773 % 28/09/2017
Amersham Industries Ltd 1.1280672E7 4.666 % 28/09/2017
Wareham Group Limited 1.0768432E7 4.454 % 28/09/2017
VEIL HOLDINGS LTD 1.0699718E7 4.425 % 28/09/2017