Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.98 %
  • Khác
    88.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 1.1390145E7 6.319 % 02/03/2017
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 8603533.0 4.773 % 12/04/2017
Amersham Industries Ltd 8408999.0 4.665 % 19/08/2015
Wareham Group Limited 8027158.0 4.453 % 19/08/2015
VEIL HOLDINGS LTD 7975936.0 4.425 % 13/07/2016