Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam 4071900.0 49.0 % 20/07/2016
Công ty Hàng hải - Dầu khí Hải Âu 1242000.0 14.946 % 20/07/2016
Công ty TNHH Hải Dương 1077070.0 12.961 % 20/07/2016
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai 757082.0 9.11 % 20/07/2016