Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (SAL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam 4,071,900 49 % 20/07/2016
Công ty Hàng hải - Dầu khí Hải Âu 1,242,000 14.95 % 20/07/2016
Công ty TNHH Hải Dương 1,077,070 12.96 % 20/07/2016
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai 757,082 9.11 % 20/07/2016