Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.61 %
  • Khác
    96.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần 4061852.0 51.298 % 24/01/2017
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hoa sen Việt Nam 1869449.0 23.61 % 11/01/2018
Phạm Thị Thu Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 850513.0 10.741 % 24/01/2017