Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.91 %
  • Khác
    43.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 4061852.0 51.298 % 24/01/2017
Trần Văn Hậu Thành viên Hội đồng quản trị 1384701.0 17.488 % 17/05/2016
CTCP Phát triển Hùng Hậu 1384700.0 17.488 % 24/01/2017
Phạm Thị Thu Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 850513.0 10.741 % 24/01/2017