Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.68 %
  • Khác
    44.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 4061858.0 51.298 % 17/05/2016
Trần Văn Hậu Ủy viên Hội đồng quản trị 1384701.0 17.488 % 17/05/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn thương tín 1377038.0 17.391 % 17/05/2016
Phạm Thị Thu Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 850514.0 10.741 % 17/05/2016