Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.44 %
  • Khác
    44.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 4,061,858 51.3 % 17/05/2016
Trần Văn Hậu Ủy viên Hội đồng quản trị 1,384,701 17.49 % 17/05/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn thương tín 1,377,038 17.39 % 17/05/2016
Phạm Thị Thu Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 850,514 10.74 % 17/05/2016