Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 2082800.0 52.717 % 15/06/2016
CTCP Thương mại và Đầu tư Thịnh vượng Việt Nam 324500.0 8.213 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Vật tư Nông sản 202500.0 5.125 % 15/06/2016