Công ty Cổ phần SCI (S99: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.75 %
  • Khác
    99.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Duy Quang 3100781.0 7.602 % 17/10/2018
Nguyễn Công Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1491000.0 3.655 % 17/10/2018