Công ty Cổ phần SCI (S99: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.5 %
  • Khác
    98.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Duy Quang 2953125.0 66.784 % 04/08/2016
Công ty cổ phần chứng khoán MB 1144290.0 25.878 % 04/08/2016
Công ty TNHH MTV Vật tư Tổng hợp Phú Yên 1144290.0 25.878 % 04/08/2016
Nguyễn Công Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 420000.0 9.498 % 05/08/2016
Lương Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 300000.0 6.784 % 14/08/2015