Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.62 %
  • Khác
    98.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Hữu Duyên 307300.0 4.742 % 10/06/2016
Nguyễn Ngọc Minh 270540.0 4.175 % 14/06/2016
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 249600.0 3.852 % 09/09/2016