Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.63 %
  • Khác
    98.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 3,369,600 52 % 14/06/2016
Trần Hữu Duyên 307,300 4.74 % 10/06/2016
Nguyễn Ngọc Minh 270,540 4.18 % 14/06/2016