Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.89 %
  • Khác
    95.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 549,374 11 % 31/08/2016
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 247,600 4.96 % 25/02/2016
Đặng Văn Tuyển Phó Tổng Giám đốc 180,000 3.61 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Hương 174,200 3.49 % 30/06/2015
Vũ Sơn Thủy Ủy viên Hội đồng quản trị 165,610 3.32 % 30/06/2015