Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.83 %
  • Khác
    97.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 807968.0 8.077 % 18/08/2018
Công ty TNHH ANZA 661500.0 6.612 % 27/04/2018