Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.26 %
  • Khác
    94.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 589974.0 11.818 % 28/09/2016
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 247600.0 4.96 % 25/02/2016
Nguyễn Thị Hương 223200.0 4.471 % 28/09/2016
Đặng Văn Tuyển Phó Tổng Giám đốc 180000.0 3.606 % 30/06/2015
Vũ Sơn Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 165610.0 3.318 % 30/06/2015