Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.97 %
  • Khác
    96.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 689974.0 11.518 % 11/07/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 297120.0 4.96 % 15/05/2017
Nguyễn Thị Hương 267840.0 4.471 % 15/05/2017
Vũ Sơn Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 198732.0 3.318 % 15/05/2017