Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH 30/4 Gia Lai 2.2705903E7 53.805 % 25/02/2016
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 4844089.0 11.479 % 25/02/2016
Xí nghiệp Tư doanh Trung Sơn 2200200.0 5.214 % 25/02/2016
Nguyễn Sinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1369340.0 3.245 % 08/01/2019