Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Mía đường Đăk Nông 2,074,500 24.9 % 13/02/2015
Trần Thị Thu Thủy 1,869,605 22.44 % 21/01/2016
Nguyễn Thị Ngọc Dung 1,518,162 18.22 % 07/07/2016
Huỳnh Thị Tiếc 947,317 11.37 % 11/08/2016
Công ty TNHH Kim Hà Việt 731,700 8.78 % 28/07/2015
Nguyễn Xuân Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 312,813 3.76 % 30/06/2015