Công ty Cổ phần Mía đường 333 (S33: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Mía đường Đăk Nông 2074500.0 24.9 % 13/02/2015
Trần Thị Thu Thủy 1869605.0 22.44 % 21/01/2016
Huỳnh Thị Tiếc 1763393.0 21.166 % 28/08/2018
Nguyễn Thị Ngọc Dung 1518162.0 18.222 % 07/07/2016
Công ty TNHH Kim Hà Việt 731700.0 8.782 % 28/07/2015