Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (S12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.04 %
  • Khác
    74.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần 2450000.0 49.0 % 26/06/2015
Tổng công ty xi măng Việt Nam 1200000.0 24.0 % 31/12/2014