Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai (RLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Cù Kiên Quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị 447831.0 39.329 % 11/12/2017
Cù Ngọc Chung Phó Tổng Giám đốc 80588.0 7.077 % 10/08/2016
Nguyễn Quang Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 59296.0 5.207 % 10/08/2016