Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.07 %
  • Khác
    68.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp 36,938,632 52.49 % 31/12/2013
Lê Quốc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 6,000,000 8.53 % 30/06/2016
Nguyễn Chính Nghĩa 4,721,953 6.71 % 31/12/2013
Đào Ngọc Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 2,908,754 4.13 % 02/02/2016
Ngô Thu Mật Thành viên Hội đồng quản trị 2,261,980 3.21 % 12/10/2017
Nguyễn Tiêu Mai 2,158,571 3.07 % 18/03/2019