Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.08 %
  • Khác
    68.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp 3.6938632E7 52.493 % 31/12/2013
Lê Quốc Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 6000000.0 8.527 % 30/06/2016
Nguyễn Chính Nghĩa 4721953.0 6.71 % 31/12/2013
Đào Ngọc Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 2908754.0 4.134 % 02/02/2016
Ngô Thu Mật Thành viên Hội đồng quản trị 2261980.0 3.214 % 12/10/2017
Nguyễn Tiêu Mai 2112071.0 3.001 % 27/11/2018