Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.19 %
  • Khác
    88.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp 36,938,632 46.34 % 31/12/2013
Lê Quốc Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị 6,000,000 7.53 % 30/06/2016
Nguyễn Chính Nghĩa 4,721,953 5.92 % 31/12/2013
Đào Ngọc Hoa Ủy viên Hội đồng quản trị 2,908,754 3.65 % 02/02/2016