Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    45.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Platinum Victory PTE.Ltd 7.41231E7 23.907 % 08/03/2018
Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.2711925E7 7.325 % 11/01/2017
Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM 2.2162478E7 7.148 % 11/05/2016
Apollo Asia Fund 1.718656E7 5.543 % 31/12/2016
Nguyễn Ngọc Hải 1.6914062E7 5.455 % 11/01/2017
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 1.3825194E7 4.459 % 11/05/2016
VOF Investment Limited 9867629.0 3.183 % 11/05/2016