Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    45.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Platinum Victory PTE.Ltd 61,662,731 19.89 % 30/06/2016
Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM 22,162,478 7.15 % 11/05/2016
Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 19,749,500 6.37 % 30/06/2016
Nguyễn Ngọc Hải 14,707,880 4.74 % 30/06/2016
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 13,825,194 4.46 % 11/05/2016
VENNER GROUP LTD 10,280,218 3.32 % 11/05/2016
VOF Investment Limited 9,867,629 3.18 % 11/05/2016