Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,657,753 64.15 % 26/10/2016
Nguyễn Hoàng Ngân 3,892,656 17.04 % 26/10/2016
Hồ Phi Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 896,602 3.92 % 21/01/2016
Công ty Cổ phần Vận Chuyển 887,392 3.88 % 21/01/2016