Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.41 %
  • Khác
    99.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.4657753E7 64.152 % 26/10/2016
Nguyễn Hoàng Ngân 1410410.0 6.173 % 21/11/2016
Hồ Phi Hải Ủy viên Hội đồng quản trị 896602.0 3.924 % 21/01/2016
Công ty Cổ phần Vận Chuyển 887392.0 3.884 % 21/01/2016