Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    99.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Đức Lam Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.8146298E7 64.153 % 09/02/2017
Hồ Phi Hải 1398694.0 4.945 % 30/06/2017
Công ty Cổ phần Vận Chuyển 1098591.0 3.884 % 09/02/2017