Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.4 %
  • Khác
    62.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1,512,000 20 % 30/06/2015
America LLC 1,069,350 14.15 % 04/10/2016
Shih Kuan Tung 452,178 5.98 % 04/10/2016
Võ Thành Liêm 402,991 5.33 % 04/10/2016