Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.55 %
  • Khác
    53.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1512000.0 20.003 % 30/06/2015
America LLC 1210049.0 16.008 % 23/02/2017
Shih Kuan Tung 550078.0 7.277 % 20/03/2017
Võ Thành Liêm 453391.0 5.998 % 20/03/2017