Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.25 %
  • Khác
    54.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1512000.0 20.003 % 30/06/2015
America LLC 1135750.0 15.025 % 29/11/2016
Shih Kuan Tung 452178.0 5.982 % 04/10/2016
Võ Thành Liêm 402991.0 5.331 % 04/10/2016