Công ty Cổ phần xây dựng - địa ốc cao su (RCD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    99.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Duy Anh 1632600.0 30.803 % 20/06/2016
Phạm Văn Khương 1321650.0 24.937 % 07/09/2016
Trần Xuân Lực 637390.0 12.026 % 14/11/2016
Nguyễn Mai Hoàng Phó Tổng Giám đốc 412787.0 7.788 % 30/06/2015
Trịnh Thị Hồng Hạnh 314200.0 5.928 % 04/01/2017
Trần Xuân Tưởng 223643.0 4.22 % 31/12/2014