Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SHS 2300000.0 14.88 % 09/04/2018
Tạ Hữu Diễn Thành viên Hội đồng quản trị 2257769.0 14.606 % 10/04/2018
Chu Quang Vũ 1350000.0 8.734 % 04/04/2018
Đậu Hoàng Việt 1350000.0 8.734 % 04/04/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Nhân Luật 833823.0 5.394 % 12/04/2016
CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An 761823.0 4.929 % 28/12/2016