Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1,092,644 35 % 31/03/2016
Đỗ Khánh Dư Ủy viên Hội đồng quản trị 452,980 14.51 % 31/03/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Đại diện công bố thông tin 212,842 6.82 % 31/03/2016
Trần Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 195,883 6.28 % 31/03/2016
Nguyễn Chính Nam Ủy viên Hội đồng quản trị 195,880 6.28 % 31/03/2016
Trần Công Nghĩa 183,343 5.87 % 31/03/2016