Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    64.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1092644.0 35.0 % 31/03/2016
Đỗ Khánh Dư Thành viên Hội đồng quản trị 452980.0 14.51 % 31/03/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Đại diện công bố thông tin 212842.0 6.818 % 31/03/2016
Trần Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 195883.0 6.275 % 31/03/2016
Nguyễn Chính Nam Phó Tổng Giám đốc 195880.0 6.275 % 31/03/2016
Trần Công Nghĩa 183343.0 5.873 % 31/03/2016