Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    75.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1092644.0 24.164 % 31/03/2016
Đỗ Khánh Dư Thành viên Hội đồng quản trị 452980.0 10.018 % 31/03/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Đại diện công bố thông tin 212842.0 4.707 % 31/03/2016
Trần Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 195883.0 4.332 % 31/03/2016
Nguyễn Chính Nam Phó Tổng Giám đốc 195880.0 4.332 % 31/03/2016