Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.57 %
  • Khác
    93.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công Đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 4529222.0 39.385 % 28/08/2013
Lê Thị Kim Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 1739457.0 15.126 % 30/06/2016
Lê Đình Hưng 1058283.0 9.202 % 30/06/2016
Vietnam Holding LTD 456920.0 3.973 % 20/09/2011
Vietnam Opportunity Growth 429880.0 3.738 % 19/12/2008