Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.42 %
  • Khác
    93.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công Đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 4,529,222 39.38 % 28/08/2013
Lê Thị Kim Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 1,739,457 15.13 % 30/06/2016
Lê Đình Hưng 1,058,283 9.2 % 30/06/2016
Vietnam Holding LTD 456,920 3.97 % 20/09/2011
Vietnam Opportunity Growth 429,880 3.74 % 19/12/2008