Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    35.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 1.88993824E8 41.999 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 7.3587291E7 16.353 % 01/12/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5.1401089E7 11.422 % 01/12/2016
Tổng công ty điện lực - Vinacomin 4.7784131E7 10.619 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 4.2085353E7 9.352 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 1.35E7 3.0 % 01/12/2016