Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Thế Bân Chủ tịch Hội đồng quản trị 165000.0 10.185 % 04/04/2016
Vũ Thế Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 118737.0 7.329 % 15/12/2015
Nguyễn Trọng Khải 114000.0 7.037 % 31/12/2008
Nguyễn Thị Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 90000.0 5.556 % 30/06/2016