Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 4089907.0 22.009 % 11/08/2014
Thái Phong Nhã Chủ tịch Hội đồng quản trị 2989673.0 16.088 % 02/12/2014
Cao Cự Kiều Lam 2832000.0 15.24 % 08/06/2016
Phạm Thị Nguyệt 2100000.0 11.301 % 02/12/2014
Trần Xuân Đại Thắng 2000000.0 10.762 % 02/12/2014
Ngô Thành Phước 1590000.0 8.556 % 02/12/2014