Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 1.430308E7 76.968 % 08/12/2017
Ngô Thành Phước 1590000.0 8.556 % 02/12/2014
Phan Bằng Việt Phó Tổng Giám đốc 1590000.0 8.556 % 31/12/2015
Lê Thái Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 1286500.0 6.923 % 28/07/2017