Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 1.430308E7 76.968 % 08/12/2017
Phan Bằng Việt Phó Tổng Giám đốc 1590000.0 8.556 % 07/08/2018
Ngô Thành Phước 1590000.0 8.556 % 02/12/2014
Trần Thị Thu Hương 1277900.0 6.877 % 09/08/2018