Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong (QPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 4,089,907 22.01 % 11/08/2014
Thái Phong Nhã Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,989,673 16.09 % 02/12/2014
Cao Cự Kiều Lam 2,832,000 15.24 % 08/06/2016
Phạm Thị Nguyệt 2,100,000 11.3 % 02/12/2014
Trần Xuân Đại Thắng 2,000,000 10.76 % 02/12/2014
Ngô Thành Phước 1,590,000 8.56 % 02/12/2014