Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (QNU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 4,279,500 62.93 % 28/12/2018
Công ty TNHH Thiên Phú Hưng 700,000 10.29 % 07/11/2016
Chung Thành Đông Đại diện công bố thông tin 273,100 4.02 % 29/03/2019