Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.27 %
  • Khác
    75.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Konex Limited 4402208.0 23.947 % 03/02/2017
Công ty TNHH Tô Tây 2900000.0 15.775 % 22/03/2017
Đào Thị Đầm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2792953.0 15.193 % 22/03/2017
Nguyễn Trường Giang Phó Tổng Giám đốc 1300326.0 7.073 % 22/03/2017
Cao Quang Duyệt Thành viên Hội đồng quản trị 579491.0 3.152 % 30/06/2016
Nguyễn Đình Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 559851.0 3.045 % 30/06/2015