Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.3 %
  • Khác
    76.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Konex Limited 5816998.0 23.163 % 17/08/2017
Công ty TNHH Tô Tây 2900000.0 11.548 % 22/03/2017
Đào Thị Đầm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2792953.0 11.121 % 22/03/2017
Đỗ Hoàng Phúc 1729647.0 6.887 % 28/11/2017
Nguyễn Trường Giang Phó Tổng Giám đốc 1300326.0 5.178 % 22/03/2017