Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.74 %
  • Khác
    84.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Konex Limited 5816998.0 15.674 % 17/08/2017
Công ty cổ phần Núi Rùa 5000000.0 13.472 % 20/12/2017
Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại và Dịch vụ Minh Phúc 3000000.0 8.083 % 20/12/2017
Công ty TNHH Tô Tây 2900000.0 7.814 % 22/03/2017
Đào Thị Đầm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2792953.0 7.526 % 22/03/2017
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh 2000000.0 5.389 % 20/12/2017
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành 2000000.0 5.389 % 20/12/2017
Nguyễn Trường Giang Phó Tổng Giám đốc 1300326.0 3.504 % 22/03/2017