Công ty Cổ phần Que hàn Việt Đức (QHD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.96 %
  • Khác
    98.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Bá Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị 980759.0 17.752 % 28/12/2016
Nguyễn Huy Tiến Phó Tổng Giám đốc 471363.0 8.532 % 28/12/2016
Đặng Quốc Dũng Thành viên Ban Kiểm soát 335000.0 6.064 % 28/12/2016
Ngô Duy Đông Thành viên Hội đồng quản trị 270925.0 4.904 % 23/06/2016
Ngô Đức Dũng 195100.0 3.531 % 23/06/2016