Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.08 %
  • Khác
    98.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Như Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0192226E8 37.045 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Huyền My 3.938497E7 14.315 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 9675554.0 3.517 % 30/06/2015