Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.75 %
  • Khác
    66.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 490000.0 32.667 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC 77000.0 5.133 % 21/04/2016
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 72000.0 4.8 % 31/12/2016