Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Bình 1.0E7 14.424 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 9200579.0 13.271 % 30/06/2016
Daniel Rodney Badger 5467950.0 7.887 % 06/01/2017