Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Bình 1.0E7 15.625 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 9200579.0 14.376 % 30/06/2016
Nguyễn Văn Ánh 3295519.0 5.149 % 12/08/2016
Nguyễn Văn Khoái Ủy viên Hội đồng quản trị 2000000.0 3.125 % 30/06/2016