Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    99.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Bình 10,000,000 15.62 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,200,579 14.38 % 30/06/2016
Nguyễn Văn Ánh 3,295,519 5.15 % 12/08/2016
Nguyễn Văn Khoái Ủy viên Hội đồng quản trị 2,000,000 3.12 % 30/06/2016