Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (QBR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 897855.0 51.0 % 31/07/2016
Đỗ Bá Tâm 184500.0 10.48 % 14/11/2017
Mai Thị Tuyết Lan Đại diện công bố thông tin 96745.0 5.495 % 31/07/2016
Nguyễn Văn Minh Thành viên Hội đồng quản trị 93550.0 5.314 % 31/07/2016
Trần Văn Sáu Chủ tịch Hội đồng quản trị 54500.0 3.096 % 31/01/2019