Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên (PYU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    85.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    14.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 1772424.0 85.46 % 31/03/2017