Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.79 %
  • Khác
    87.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 28,035,822 46.73 % 20/08/2015
McPEC Offshore & marine PTE.LTD 5,500,000 9.17 % 20/08/2015
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) 2,053,282 3.42 % 20/08/2015