Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.73 %
  • Khác
    88.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 3.0584533E7 50.974 % 30/06/2016
McPEC Offshore & marine PTE.LTD 6062460.0 10.104 % 30/06/2017
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) 2053282.0 3.422 % 20/08/2015