Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.04 %
  • Khác
    97.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1.3236005E7 16.001 % 30/06/2015
Tổng Công ty IDICO - CTCP 7064103.0 8.54 % 30/06/2015
Lê Công Trung Thành viên Hội đồng quản trị 6296367.0 7.611 % 18/12/2018