Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.54 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.98 %
  • Khác
    89.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 1.3236005E7 16.001 % 30/06/2015
Tổng Công ty IDICO - CTCP 7064103.0 8.54 % 30/06/2015
Lê Công Trung Thành viên Hội đồng quản trị 4289967.0 5.186 % 18/07/2018