Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1.5E7 53.44 % 09/09/2016
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 1.0E7 35.627 % 09/09/2016
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 1820200.0 6.485 % 09/09/2016