Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đường Hùng Cường 2164600.0 14.431 % 12/05/2017
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bất động sản Landmark 1750000.0 11.667 % 03/06/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 520000.0 3.467 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 500300.0 3.335 % 24/11/2017