Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Mạnh Trung 3,428,810 22.86 % 22/03/2019
Đường Hùng Cường 2,164,600 14.43 % 12/05/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 520,000 3.47 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 500,300 3.34 % 24/11/2017