Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.08 %
  • Khác
    41.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 217,873,333 54.47 % 10/09/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 19,120,468 4.78 % 19/12/2013