Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.91 %
  • Khác
    13.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 229,514,676 51.38 % 31/12/2012
Trương Ngọc Phượng 27,043,350 6.05 % 04/08/2016
PVFC 26,094,500 5.84 % 07/11/2013
Vietnam Investment Property Holdings Limited 18,682,322 4.18 % 20/07/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 17,274,650 3.87 % 30/06/2015
OCEANBANK 16,784,020 3.76 % 10/12/2012