Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.98 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.39 %
  • Khác
    18.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.295E8 51.377 % 30/06/2018
Trương Ngọc Phượng 3.566835E7 7.985 % 20/07/2017
VinaCapital 2.6220922E7 5.87 % 23/03/2018
PVFC 2.60945E7 5.842 % 07/11/2013
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.727465E7 3.867 % 30/06/2015
OCEANBANK 1.678402E7 3.757 % 10/12/2012
Vietnam Investment Property Holdings Limited 1.4690922E7 3.289 % 07/08/2018