Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.98 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.87 %
  • Khác
    16.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.45565E8 51.377 % 30/10/2018
Trương Ngọc Phượng 3.8165135E7 7.985 % 30/10/2018
VinaCapital 2.8056387E7 5.87 % 30/10/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 2.7921115E7 5.842 % 30/10/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.8483876E7 3.867 % 30/10/2018
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 1.7958901E7 3.757 % 30/10/2018
Vietnam Investment Property Holding Ltd 1.5719287E7 3.289 % 30/10/2018