Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.98 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.57 %
  • Khác
    13.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 245,565,000 51.38 % 30/10/2018
Trương Ngọc Phượng 38,165,135 7.98 % 30/10/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital 28,056,387 5.87 % 30/10/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 27,921,115 5.84 % 30/10/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 18,483,876 3.87 % 30/10/2018
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 17,958,901 3.76 % 30/10/2018
Vietnam Investment Property Holding Ltd 15,184,286 3.18 % 31/12/2018