CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Ngọc Bẩy Thành viên Hội đồng quản trị 1.24831E7 24.049 % 22/07/2016
Trần Thị Thắm 1.2483E7 24.049 % 15/03/2019
Công ty TNHH VNT 8151980.0 15.705 % 31/12/2012
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 4350000.0 8.38 % 21/07/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu 3000000.0 5.78 % 22/03/2017
Đoàn Văn An 3000000.0 5.78 % 31/12/2012
Trần Trường Giang 2714820.0 5.23 % 17/10/2017
Công ty TNHH MHD Golf 2705100.0 5.211 % 13/10/2017
Khúc Thị Thanh Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 2539400.0 4.892 % 31/07/2017
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 2312651.0 4.455 % 31/12/2013
Bùi Văn Phú Thành viên Hội đồng quản trị 1628700.0 3.138 % 02/12/2016