Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Ngọc Bẩy Thành viên Hội đồng quản trị 1.24831E7 24.049 % 22/07/2016
Công ty TNHH VNT 8151980.0 15.705 % 31/12/2012
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 4350000.0 8.38 % 22/06/2017
Nguyễn Ngọc Minh 4350000.0 8.38 % 23/01/2017
G-Bank 3000000.0 5.78 % 22/03/2017
Đoàn Văn An 3000000.0 5.78 % 31/12/2012
Khúc Thị Thanh Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 2539400.0 4.892 % 30/06/2017
PTSC 2312651.0 4.455 % 31/12/2013
Bùi Văn Phú Chủ tịch Hội đồng quản trị 1628700.0 3.138 % 02/12/2016