Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Ngọc Bẩy 1.24831E7 24.049 % 22/07/2016
Công ty TNHH VNT 8151980.0 15.705 % 31/12/2012
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 4350000.0 8.38 % 30/06/2016
G-Bank 4350000.0 8.38 % 31/12/2013
Đoàn Văn An 3000000.0 5.78 % 31/12/2012
PTSC 2312651.0 4.455 % 31/12/2013