Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Ngọc Bẩy 12,483,100 24.05 % 22/07/2016
Công ty TNHH VNT 8,151,980 15.7 % 31/12/2012
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 4,350,000 8.38 % 07/01/2016
G-Bank 4,350,000 8.38 % 31/12/2013
Nguyễn Trọng Tiến 2,900,000 5.59 % 19/03/2015
PTSC 2,312,651 4.46 % 31/12/2013