Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 6.12E7 64.916 % 04/11/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 1.2E7 12.729 % 07/03/2018
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 9543747.0 10.123 % 20/01/2017
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 8449653.0 8.963 % 04/11/2016