Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    62.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.42 %
  • Khác
    36.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 5577300.0 62.666 % 15/06/2015
BVSC 500000.0 5.618 % 15/06/2015
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 400000.0 4.494 % 14/03/2016