Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.77 %
  • Khác
    98.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 5,577,300 62.67 % 15/06/2015
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội 400,000 4.49 % 14/03/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 295,000 3.32 % 22/01/2018