Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    48.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 1.993143E7 51.584 % 30/09/2016
Nguyễn Văn Hiệp 6570800.0 17.006 % 17/04/2018
Nguyễn Nhật Định 1804760.0 4.671 % 24/04/2018