Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 1.993143E7 51.584 % 30/09/2016
Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 1.993143E7 51.584 % 04/09/2018
Nguyễn Văn Hiệp 6621200.0 17.136 % 04/09/2018
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hoa sen Việt Nam 1566800.0 4.055 % 04/09/2018