Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 19,931,430 51.58 % 30/09/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 4,098,910 10.61 % 28/01/2019
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hoa sen Việt Nam 1,566,800 4.06 % 04/09/2018