Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.48 %
  • Khác
    98.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam 1.13891E7 22.778 % 12/06/2018
Bùi Quang Minh Thành viên Hội đồng quản trị 2051200.0 4.102 % 31/12/2017
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1970400.0 3.941 % 08/09/2014
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 1582900.0 3.166 % 30/06/2016