Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.9 %
  • Khác
    12.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HDI- Gerling Industrie Versicherung AG 8.3711071E7 37.625 % 29/02/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 8.197874E7 36.846 % 21/10/2015
Funderburk Lighthouse Limited 2.7117895E7 12.189 % 07/01/2014
PVFC 1.4593243E7 6.559 % 30/06/2013