Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.9 %
  • Khác
    14.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HDI- Gerling Industrie Versicherung AG 8.3711071E7 36.221 % 29/02/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 8.197874E7 35.472 % 21/10/2015
Funderburk Lighthouse Limited 2.7117895E7 11.734 % 07/01/2014
PVFC 1.4593243E7 6.314 % 30/06/2013
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 1.39175E7 6.022 % 05/07/2018