Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.79 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.9 %
  • Khác
    14.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HDI- Gerling Industrie Versicherung AG 83,711,071 36.22 % 22/03/2019
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 81,978,740 35.47 % 21/10/2015
Funderburk Lighthouse Limited 27,117,895 11.73 % 07/01/2014
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 14,593,243 6.31 % 30/06/2013
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 13,917,500 6.02 % 05/07/2018