Công ty Cổ phần PVI (PVI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.22 %
  • Khác
    10.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HDI- Gerling Industrie Versicherung AG 83,711,071 37.62 % 29/02/2016
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 81,978,740 36.85 % 21/10/2015
Funderburk Lighthouse Limited 27,117,895 12.19 % 07/01/2014
PVFC 14,593,243 6.56 % 30/06/2013
PVI 11,754,600 5.28 % 13/01/2016