Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.4 %
  • Khác
    59.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 7250000.0 29.0 % 31/12/2012
Technip Geoproduction Malaysia 2500000.0 10.0 % 31/12/2012
Vietnam Equity Holding 1842675.0 7.371 % 31/12/2012
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1802320.0 7.209 % 06/01/2012
Nguyễn Tiến Dũng 1560000.0 6.24 % 31/12/2014
Vietnam Holding LTD 1177440.0 4.71 % 12/12/2012