Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.99 %
  • Khác
    51.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 7,250,000 29 % 31/12/2012
Technip Geoproduction Malaysia 2,500,000 10 % 31/12/2012
America LLC 1,955,800 7.82 % 16/05/2016
Vietnam Equity Holding 1,842,675 7.37 % 31/12/2012
PVC 1,802,320 7.21 % 06/01/2012
Nguyễn Tiến Dũng 1,560,000 6.24 % 31/12/2014
Đỗ Đức Hiếu 1,149,669 4.6 % 31/12/2014