Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.63 %
  • Khác
    49.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 17,999,619 36 % 30/06/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,486,900 8.97 % 18/08/2016
Công ty Hữu hạn công nghiệp Hồng Đạt 2,374,030 4.75 % 28/07/2015