Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.7999619E7 35.999 % 30/06/2015
Vũ Hồng Khánh 7051650.0 14.103 % 06/01/2017
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4818500.0 9.637 % 31/12/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 4818500.0 9.637 % 14/11/2017
Công ty Hữu hạn công nghiệp Hồng Đạt 2374030.0 4.748 % 28/07/2015