Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.76 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    91.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 1.1989E7 32.518 % 07/01/2016
Nguyễn Phúc Anh 9145000.0 24.804 % 30/10/2018
Chu Minh Châu 7478400.0 20.284 % 14/11/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 3230216.0 8.761 % 15/07/2014
Tôn Thiện Việt Thành viên Hội đồng quản trị 1829000.0 4.961 % 01/02/2019
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1338816.0 3.631 % 12/09/2014
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 1200000.0 3.255 % 15/07/2014