Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 1,759,500 45.13 % 26/01/2018
KTCU ( KOREAN TEAACHERS CREDIT UNION ) 703,800 18.05 % 26/01/2018
Hoàng Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 125,477 3.22 % 15/01/2019