Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 1759500.0 45.133 % 26/01/2018
KTCU ( KOREAN TEAACHERS CREDIT UNION ) 703800.0 18.053 % 26/01/2018
Hoàng Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 125477.0 3.219 % 15/01/2019