Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    89.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVTrans 4867000.0 48.67 % 19/07/2016
PVI 1000200.0 10.002 % 30/06/2015
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - CN HCM 1000000.0 10.0 % 30/06/2015
G-Bank 1000000.0 10.0 % 30/06/2015
PVFC 1000000.0 10.0 % 30/06/2015