Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    89.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 4867000.0 48.67 % 19/07/2016
Trần Thị Thu Hà 1025400.0 10.254 % 21/09/2018
Công ty Cổ phần PVI 1000200.0 10.002 % 30/06/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu 1000000.0 10.0 % 30/06/2015
Nguyễn Hồng Hiệp 1000000.0 10.0 % 21/09/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 1000000.0 10.0 % 30/06/2015