Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.16 %
  • Khác
    89.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVTrans 4,867,000 48.67 % 19/07/2016
PVI 1,000,200 10 % 30/06/2015
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - CN HCM 1,000,000 10 % 30/06/2015
G-Bank 1,000,000 10 % 30/06/2015
PVFC 1,000,000 10 % 30/06/2015