Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (PTO: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 360000.0 30.0 % 26/12/2016
Vũ Quang Thắng 96800.0 8.067 % 25/01/2018
Thân Quốc Tường Thành viên Hội đồng quản trị 36750.0 3.063 % 26/12/2016